Βιβλιοθήκη συναρτήσεων

 • Δημιουργεί και τοποθετεί το κείμενο της παραμέτρου [text] στο σημείο x,y τις οθόνης, ως σύνδεσμο για την εκτέλεση ενός εξωτερικού αρχείου, το οποίο δίνεται στην παράμετρο [link]. Το αρχείο που δίνεται ως παράμετρος θα πρέπει να βρίσκεται στον φάκελο resources της διδακτικής ακολουθίας, στην οποία ανήκει το δωμάτιο από όπου καλείται η συνάρτηση. Η παράμετρος [sep] ορίζει την απόσταση μεταξύ των γραμμών του κειμένου, ενώ η παράμετρος [width] το συνολικό πλάτος που θα καταλαμβάνει το κείμενο. Η παράμετρος [rotation] δηλώνει την περιστροφή του κειμένου σε μοίρες, ενώ η παράμετρος [color] ορίζει το χρώμα του κειμένου και δέχεται κάποια από τις χρωματικές τιμές που αναγνωρίζει το περιβάλλον του Game Maker (c_white, c_blue, c_red, c_green κλπ.) Στη θέση του κειμένου συνήθως τοποθετούμε μια γλωσσική μεταβλητή.
   

 • Δημιουργεί και τοποθετεί το κείμενο της παραμέτρου [text] στο σημείο x,y τις οθόνης, ως σύνδεσμο για την εκτέλεση του κώδικα GML, ο οποίος δίνεται στην παράμετρο [script]. Η παράμετρος [sep] ορίζει την απόσταση μεταξύ των γραμμών του κειμένου, ενώ η παράμετρος [width] το συνολικό πλάτος που θα καταλαμβάνει το κείμενο. Η παράμετρος [rotation] δηλώνει την περιστροφή του κειμένου σε μοίρες, ενώ η παράμετρος [color] ορίζει το χρώμα του κειμένου και δέχεται κάποια από τις χρωματικές τιμές που αναγνωρίζει το περιβάλλον του Game Maker (c_white, c_blue, c_red, c_green κλπ.) Στη θέση του κειμένου συνήθως τοποθετούμε μια γλωσσική μεταβλητή.
   

 • Δημιουργεί και τοποθετεί μια εικόνα στο σημείο x,y της οθόνης. Η παράμετρος [image file] ορίζει το αρχείο εικόνας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο resources της διδακτικής ακολουθίας στην οποία ανήκει το δωμάτιο όπου περιλαμβάνεται η εντολή. Η παράμετρος [transparent] δέχεται δύο τιμές και δηλώνει αν το αρχείο εικόνας έχει διαφανείς περιοχές (1) ή όχι (0).
   

 • Δημιουργεί και τοποθετεί μια εικόνα στο σημείο x,y της οθόνης, η οποία αποτελεί σύνδεσμο προς το εξωτερικό αρχείο της παραμέτρου [link]. Η παράμετρος [image file] ορίζει το αρχείο εικόνας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο resources της διδακτικής ακολουθίας στην οποία ανήκει το δωμάτιο όπου περιλαμβάνεται η εντολή.
   

 • Δημιουργεί και τοποθετεί μια εικόνα στο σημείο x,y της οθόνης, η οποία αποτελεί σύνδεσμο για την εκτέλεση του κώδικα GML που περιλαμβάνεται στην παράμετρο [script]. Η παράμετρος [image file] ορίζει το αρχείο εικόνας, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο resources της διδακτικής ακολουθίας στην οποία ανήκει το δωμάτιο όπου περιλαμβάνεται η εντολή. Η παράμετρος [transparent] δέχεται δύο τιμές και δηλώνει αν το αρχείο εικόνας έχει διαφανείς περιοχές (1) ή όχι (0).