Βιβλιοθήκη συναρτήσεων

  • Ενεργοποιεί τις ρουτίνες φυσικής στο δωμάτιο και ελέγχει τη συμπεριφορά των υλικών και υγρών. Καλείται πριν από τη δημιουργία υλικών, υγρών, δοχείων, ζυγών.

  • Αλλάζει το φόντο του δωματίου, ορίζοντας τό στο αρχείο εικόνας που δίνεται σαν παράμετρος. Το αρχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο resources\backgrounds του συγκεκριμένου unit στο οποίο περιλαμβάνεται το δωμάτιο. Η αλλαγή ενός φόντου συνήθως ακολουθείται και από την αλλαγή της τιμής y που θεωρείται το “τραπέζι” του δωματίου, δηλαδή εκεί όπου τα αντικείμενα σταματούν την πτώση τους και η οποία είναι αποθηκευμένη στην καθολική μεταβλητή Table. Η αλλαγή του φόντου και ο ορισμός νέας τιμής στην Table ορίζονται στην αρχή του σεναρίου του δωματίου και πριν την κλήση της StartPhysics().

  • Δημιουργεί ένα νέο άδειο δοχείο στο δωμάτιο στην θέση x, Table. Το πρώτο όρισμα της συνάρτησης είναι το μέγεθος του δοχείου, το οποίο δίνεται λεκτικά: "small" ή "large". Το δεύτερο όρισμα είναι η θέση x που θα τοποθετηθεί το δοχείο. Η θέση y δεν χρειάζεται να δοθεί καθώς τα δοχεία τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι (Table).

  • Γεμίζει ένα υπάρχον δοχείο του δωματίου με το επιλεγμένο υγρό. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή το δοχείο που θέλουμε να γεμίσουμε και να την περάσουμε σαν παράμετρο στη συνάρτηση. To αναγνωριστικό του υγρού δίνεται σε εισαγωγικά.

  • Τοποθετεί ένα μπουκάλι με υγρό στην θέση x,y του δωματίου. To αναγνωριστικό του υγρού δίνεται σε εισαγωγικά.