Βιβλιοθήκη συναρτήσεων

  • Τοποθετεί έναν ζυγό στην θέση x,Table του δωματίου.

  • Δημιουργεί ένα νέο υλικό σώμα στο δωμάτιο στη θέση x,y. Η πρώτη παράμετρος είναι το αναγνωριστικό του υλικού και δίνεται μέσα σε εισαγωγικά. Η δεύτερη παράμετρος είναι το σχήμα του σώματος και δίνεται πάλι σε εισαγωγικά. Τα διαθέσιμα σχήματα είναι τρία: cube, sphere, pyramid. Η τρίτη παράμετρος είναι το μέγεθος του σώματος και δίνεται ως αριθμητική τιμή. Η τιμή 1 αντιστοιχεί στο βασικό μέγεθος 32x32 pixel.

  • Δημιουργεί έναν νέο γεννήτορα υλικών σωμάτων στο δωμάτιο τη θέση x,y. Η πρώτη παράμετρος είναι το αναγνωριστικό του υλικού και δίνεται μέσα σε εισαγωγικά. Η δεύτερη παράμετρος είναι το σχήμα του σώματος και δίνεται πάλι σε εισαγωγικά. Τα διαθέσιμα σχήματα είναι τρία: cube, sphere, pyramid. Η τρίτη παράμετρος είναι το μέγεθος του σώματος και δίνεται ως αριθμητική τιμή. Η τιμή 1 αντιστοιχεί στο βασικό μέγεθος 32x32 pixel.

  • Τοποθετεί έναν γεννήτορα ζυγού στην θέση x,Table του δωματίου.
     

  • Δημιουργεί και τοποθετεί το κείμενο της παραμέτρου [text] στο σημείο x,y τις οθόνης. Η παράμετρος [sep] ορίζει την απόσταση μεταξύ των γραμμών του κειμένου, ενώ η παράμετρος [width] το συνολικό πλάτος που θα καταλαμβάνει το κείμενο. Η παράμετρος [rotation] δηλώνει την περιστροφή του κειμένου σε μοίρες, ενώ η παράμετρος [color] ορίζει το χρώμα του κειμένου και δέχεται κάποια από τις χρωματικές τιμές που αναγνωρίζει το περιβάλλον του Game Maker (c_white, c_blue, c_red, c_green κλπ.) Στη θέση του κειμένου συνήθως τοποθετούμε μια γλωσσική μεταβλητή.