Απάντηση στο σχόλιο

CreateFluid([container],[fluid]);

Γεμίζει ένα υπάρχον δοχείο του δωματίου με το επιλεγμένο υγρό. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να αποθηκεύσουμε σε μια μεταβλητή το δοχείο που θέλουμε να γεμίσουμε και να την περάσουμε σαν παράμετρο στη συνάρτηση. To αναγνωριστικό του υγρού δίνεται σε εισαγωγικά.

Παράδειγμα: 

//Δημιουργία δοχείων
cont1=CreateContainer("large",250);
cont2=CreateContainer("small",400);
//Γέμισμα δοχείων με υγρά
CreateFluid(cont1,"water");
CreateFluid(cont2,"glycerine");

Απάντηση

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.